GEGRÜNDET 1927
METROPOLIS, DONNERSTAG, 18. JULI 2024
98. JAHRGANG
Writer claims idea for Metropolis is hers

After the realease of Metropolis a certain Mrs. Debeke claimed she had written the script years before Thea von Harbou.

NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT
ZONDAG 23 DECEMBER 1928
OCHTENDBLAD D


Een proces over Metropolis.

Fritz Lang en Thea von Harbou van plagiaat beschuldigd.

Men meldt ons uit Berlijn: .

Voor de rechtbank van Berlijn-Moabit zal 17 januari a.s. een interessant proces beginnen. Mevrouw Debeke, een schrijfster, heeft namelijk een klacht ingediend tegen Thea von Harbou en Fritz Lang, de bekende scheppers van de film Metropolis. Mevrouw Debeke beweert, dat de grondgedachte van "Metropolis" en het gehele manuscript, dat alleen enkele wijzigingen heeft ondergaan, van haar afkomstig zijn. Reeds in 1923, dus drie jaar voor Metropolis van Thea Harbou het licht zag, zou zij een exposé van de inhoud van het manuscript en de film van Metropolis hebben gemaakt. Zij zond het exposé aan een twaalftal filmondernemingen en regisseurs, waaronder zich o.a. Fritz Lang en Erich Pommer bevonden. Vervolgens vervaardigde zij een filmmanuseript. In juni 1924 richtte zij zich tot de Ufa met de vraag haar Metropolis aan te nemen, maar kreeg geen antwoord. Ze meende dat men er geen gebruik van had gemaakt. Mevrouw Debeke was vervolgens geruime tijd uit Berlijn afwezig. Bij haar terugkeer zag ze tot haar niet geringe verbazing, dat de film Metropolis werd aangekondigd. Ze richtte zich opnieuw tot de Ufa en eiste een schadevergoeding van zes procent van wat de film zou opbrengen; bovendien eiste ze dat haar naam naast die van Thea von Harbou zou worden vermeld. De Ufa weigerde echter aan haar eis te voldoen.

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
8 JANUARI 1929
P. 19


De film "Metropolis" voor de rechtbank.

De Berlijnse rechtbank heeft weldra te beslissen over een interessant filmgeding. Ieder kent de grote Ufa-film "Metropolis" van Thea von Harbou, geregisseerd door haar echtgenoot Fritz Lang. Nu is er echter een schrijfster, mevrouw Debeke, opgetreden, die zegt, dat de film helemaal niet van Thea von Harbou is. Reeds jaren vóór de roman "Metropolis" van Thea von Harbou verscheen, had zij, mevrouw Debeke, een exposé met de gehele inhoud van de roman en de film geschreven en aan enkele filmmaatschappijen en regisseurs aangeboden, waaronder ook aan Fritz Lang. Later had zij naar dit exposé een volledig filmmanuscript geschreven en enige tijd later had Albert Pommer om dit manuscript verzocht. Na enkele maanden werd haar echter medegedeeld, dat het niet was aangenomen. Mevrouw Debeke heeft daarna lange tijd gereisd en toen zij terug was, werd de film "Metropolis" reeds opgevoerd. Zij eiste thans van de Ufa een schadeloosstelling en het noemen van haar naam op de programma's. Aanvankelijk had de Ufa haar ook een som aangeboden, doch later elke schadeloosstelling geweigerd. Daarop heeft mevrouw Debeke de aanklacht ingediend. Het geding, dat maandag zou voorkomen, is voorlopig verdaagd.

NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT
ZATERDAG 8 JANUARI 1929
OCHTENDBLAD A


Het proces om de film Metropolis.

Men meldt ons uit Berlijn:
Het proces wegens plagiaat tegen Thea von Harbou, de schrijfster van de bekende film Metropolis, dat heden beginnen zou, is uitgesteld wegens ziekte van haar verdediger.

NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT
ZATERDAG 23 FEBRUARI 1929
AVONDBLAD C


Een proces over Metropolis.

Men meldt ons uit Berlijn:

Thea von Harbou, de bekende filmschrijfster, had zich gisteren voor de Berlijnse rechtbank te verantwoorden. Een zekere mevrouw Döbecke, wier naam tot nu toe in geen enkel Berlijns filmmilleu bekend was, had haar beticht, titel en inhoud van de film Metropolis te haren nadele te hebben ontvreemd. Mevrouw Döbeeke beweert vier maanden voordat de film Metropolis werd aangekondigd aan de Ufa het manuscript van een film die die titel droeg te hebben aangeboden. Mevrouw von Harbou verzekert harerzijds nooit, iets van een manuscript te hebben geweten. Haar film zou oorspronkelijk de Heks van Berlijn hebben geheten. Er bleek echter reeds een Amerikaanse film van die naam te bestaan; daarna kreeg ze eerst een andere naam en vervolgens Metropolis. Men wist echter dat Upton Sinclair een roman geschreven had die aldus heette. De uigever van de Duitse vertaling van deze roman had echter geen bezwaar tegen het gebruiken van den titel voor een filmwerk.

De rechtbank besloot op een later tijdstip schriftelijk vonnis te vellen.

HET VADERLAND
ZATERDAG 23 FEBRUARI 1929
AVONDBLAD B


EEN PROCES OVER METROPOLIS.

Men meldt ons uit Berlijn:

Thea von Harbou, de bekende filmschrijfster, had zich gisteren voor de Berlijnse rechtbank te verantwoorden. Een zekere mevrouw Döbecke, wier naam tot nu toe in geen enkel Berlijns filmmilieu bekend was, had haar beticht, titel en inhoud van de film Metropolis te haren nadele te hebben ontvreemd. Mevrouw Döbecke beweert vier maanden voordat de film Metropolis werd aangekondigd, aan de Ufa het manuscript van een film die die titel droeg, te hebben aangeboden. Mevr. von Harbou verzekert harerzijds nooits iets van een manuscript te hebben geweten. Haar film zou oorspronkelijk de Heks van Berlijn hebben geheten. Er bleek echter reeds een Amerikaanse film van die naam te bestaan; daarna kreeg ze eerst een andere naam en vervolgens Metropolis. Men wist echter, dat Upton Sinclair een roman geschreven had, die aldus heette. De uitgever van de Duitse vertaling van deze roman had echter geen bezwaar tegen het gebruiken van de titel voor een filmwerk.

De rechtbank besloot op later tijdstip schriftelijk vonnis te wijzen.

NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT
VRIJDAG 8 MAART 1929
AVONDBLAD C


Metropolis

De rechtbank te Berlijn heeft In het proces dat een zekere mevrouw Döbbecke tegen de Ufa aanhangig heeft gemaakt omdat Thea von Harbou, de schrijfster van het scenario van de film Metropolis te haren nadeele plagiaat zou hebben gepleegd, de gedaagde van rechtsvervolging ontslagen, uit de overweging dat een strafproces tegen een N.V. niet mogelijk is.

Mevr. v. D. is nu voornemens een civiel proces tegen de Ufa te beginnen en voor het naar haar bewering te haren nadeele gepleegde plagiaat schadevergoeding te vorderen.

Misschien, zegt het Berl. Tagebl., zal men nu langs deze weg te weten komen, welke bedragen er aan de film Metropolis.... verloren zijn.

2009-01-19

NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT 1928-12-23
Rotterdamsch Nieuwsblad 1929-01-08
NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT 1929-01-08
NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT 1929-02-23
HET VADERLAND 1929-02-23
NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT 1929-03-08
Hauptredaktion - Neuer Turm Babel - Metropolis